Çevre

HER ŞEY İÇİN GELECEĞE

MAT Group, herkesin küresel çevreden sorumlu olduğuna inanır …

Bulunduğumuz tüm faaliyet alanlarında değer yaratmayı hedefliyoruz.

“Sıfır Zarar”

MAT GRUP olarak nihai amacımız, faaliyetlerimizi yürüttüğümüz tüm lokasyonlarda çevreye “Sıfır Zarar” hareketleriyle zarar verilmesini engellemektir. Bu amaca ulaşmak ve sürdürülebilir bir gelecek için ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine hizmet etmek.

 • Operasyonlarımızın potansiyel çevresel etkilerini işin başında değerlendiriyoruz,
 • Faaliyetlerimizi, belirlenen etkiler için yeterli azaltmaları göz önünde bulundurarak planlıyoruz, ilgili ulusal ve uluslararası standart ve mevzuata uygun bir şekilde organizasyonel risk ve fırsatları tanıyoruz,
 • Çalışanlarımızın çevre konularında eğitimli ve yetkin olduğundan emin oluyoruz,
 • Gerektiğinde ilgili taraflara eğitim sağlar ya da onlara danışıyoruz,
 • Enerji yönetimi ve emisyonları, doğal kaynak tüketimi, toprak yönetimi, su yönetimi ve emisyonları, atık yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ve karbon ayakizi konu başlıklarını göz önünde bulundurur ve sürekli takibini gerçekleştiriyoruz,
 • Taşeron ve tedarikçilerimize yönelik, düzenli aralıklarla iç denetimler gerçekleştiriyoruz,
 • Sürekli iyileştirmeyi desteklemek adına çevresel yönetim sistemimiz hakkında yıllık yönetim gözden geçirmeleri yürütmeyi taahhüt ediyoruz. Çevresel yönetim sistemimiz düzenli olarak üçünü partiler tarafından denetlenmektedir.
 • Çevresel performansımızı, şirket web sayfamız ve diğer halka açık raporlama platformları aracılığı ile paydaşlarımız, ilgili partiler ve kamuoyuna şeffaf bir şekilde raporlamayı taahhüt ediyoruz,
 • Şirketin sahip olduğu yatırım projelerini, çevre dostu bir şekilde tasarlıyor ve uyguluyoruz.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Çevresel Etki Değerlendirmeleri, faaliyetlerimizde uyguladığımız çevresel yönetim sistemimiz için bir temel oluşturmaktadır. Bu değerlendirmeler sırasında, enerji, su, toprak, hava, biyoçeşitlilik, gürültü, titreşim ve doğal kaynaklar üstündeki potansiyel etkilerimiz tanımlanmaktadır. Tüm projelerimizde, özellikle de biyoçeşitlilik açısından zengin, kültürel öneme sahip bölgelerde sıkı standartlar uygulanmakta ve yerel halk ile yakın temas kurulmaktadır. Faaliyetlerimizin ilerleyen aşamalarında, gerektiği takdirde ek değerlendirmeler ve anketler yapılır. Tanımlanan tüm etkiler gerekli dökümantasyon ile kaydedilir. Belirlenmiş olan etkiler için uygulanabilir olan azaltımlar bu değerlendirmelerde tanımlanıp proje planlamasına dahil edilmektedir.

sağ yeşil ok

PLANLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Tüm faaliyetlerimiz için, çevresel yönetim metodolojimizi geliştirirken belirlenmiş etkiler ve azaltım seçeneklerini sürecin ana parçalarından biri olarak göz önünde bulunduruyoruz. Ayrıca, bu etki ve azaltım opsiyonlarını, ana sözleşmenin, ulusal ve uluslararası mevzuatın ve standartların ilgili gereksinimleriyle birleştiriyoruz. Takiben, faaliyetlerimizin çevre yönetiminden etkilenen paydaşlarımızın iç ve dış konuları, ihtiyaç ve beklentilerini tespit ediyoruz. Bu konulardan kaynaklanan riskler ve fırsatlar değerlendirildikten sonra çevre planlamasına dahil ediyoruz. Her operasyonumuzda ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve faaliyetlerimiz için beşikten mezara analizleri yapıyoruz.

EĞİTİM, YETKİNLİK & DANIŞMANLIK

Temel hedeflerimize ulaşmak için, çalışanlarımızın yetkin olduklarından emin oluruz. Bu amaçla hem Merkez Ofis hem de tüm operasyonlarımızda yetkin profesyoneller ile çalışmaktayız. Çalışanlarımıza düzenli olarak enerji yönetimi, su yönetimi, toprak yönetimi, iklim değişikliği, kirlilik önleme, dökülmeyi önleme, biyoçeşitliliğin korunması, yerel topluluklar ve doğal kaynak tüketimi konularında uygun ve yeterli miktarda eğitim sağlamaktayız. Aynı zamanda, paydaşlarımızı ilgilendirecek çevresel konularda kendilerine eğitimler sağlamakta ve farkındalık toplantıları düzenlemekteyiz. Çevre konularında paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmak ve onlara danışmak, yönetim sistemimizin ana prensiplerindendir.

sağ yeşil ok

ENERJİ VE İKLİM YÖNETİMİ

Enerji yönetimi, işimizi yapmamızda en önemli etmenlerden biridir. Tüm süreçlerimizde, en iyi teknolojiyi kullanarak en verimli enerji sistemlerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Mevcut sistemimizi analiz ederek verimlilik arttırma fırsatlarını değerlendirmekte ve uygun iyileştirmeleri entegre etmekteyiz. Ayrıca, elverişli durumlarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar yapmaktayız.

Günümüz dünyasında enerji, hayatımızın bağlı olduğu temel bir insan ihtiyacı ve gereksinim haline gelmiş durumdadır. Artmakta olan küresel nüfus sebebi ile gezegenimizin mevcut durumu ve iklim çok ciddi tehditler altındayken enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Bizler MAT GRUP olarak iklimin değişikliği konusunda ve özellikle gelecek jenerasyonlar için daha iyi ve yaşanabilir bir habitat bırakmak konusunda büyük sorumluluk almamız gerektiğinin bilincindeyiz. Çevre yönetim sistemimiz kapsamında, sera gazı emisyonlarımızı ölçüyor, bu ölçümlerin sonuçları ile uluslararası standartlara uygun olacak şekilde yıllık karbon ayak izimi hesaplıyoruz. İklim değişikliği stratejimizi ve sera gazı emisyon verilerimizi uluslararası platformlarda kamuoyuna açık şekilde ifşa ediyoruz. Bir yandan operasyonel talebi karşılarken, bir yandan da iklim değişikliği üzerindeki etkimizi azaltmak için sektörel en iyi uygulama ve en iyi teknolojilerin kullanımı ile karbon ayak izimizi mümkün olduğunca azaltmak için yatırımlarımızı sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. Ayrıca, sera gazı emisyonlarımızı en aza indirmek adına operasyonlarımızda kaynak verimliliği, boru sonu çözümleri ve ileri emisyon kontrol teknolojileri uyguluyoruz.

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

Doğal hayata saygı duyuyor ve çalıştığımız her yerde biyolojik çeşitliliği korumak için büyük özen gösteriyoruz. Endemik türlere ise özel ilgi gösteriyoruz. Biyoçeşitliliği destekliyoruz ve korumak için ilgili STK’larla birlikte çalışıyoruz. Flora ve fauna üzerindeki etkilerimizi azaltmak için tüm operasyonlarımızın bulunduğu lokasyonlarda biyolojik çeşitlilik eylem planları geliştiriyoruz.

BİYOÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI

 • Biyoçeşitliliğin korunması için yeterli kaynağı tahsis ediyoruz.
 • İlgili STK’lar ve devlet otoriteleri ile biyoçeşitliliğin korunması için yakından çalışıyoruz.
 • Çalışanlarımızın biyoçeşitliliğin öneminin farkında olduklarından ve korunması adına ilgili adımları attıklarından emin oluyoruz.
 • Biyoçeşitlilik yönetiminde yetkin kişilerin rol aldığından emin oluyoruz.
 • Flora ve faunanın biyoçeşitlilik detayları, çevresel etki değerlendirmelerinde ve operasyonlarımızın lokasyonlarındaki durum tespit raporlarında açık ve net bir şekilde tanımlanmaktadır.
 • Çevresel etki değerlendirme ve durum tespit raporlarının sonuçlarına bağlı olarak biyoçeşitlilik aksiyon planları geliştirilmektedir.
 • Faaliyetlerimizden potansiyel olarak etkilenebilecek endemik türlerin saptanması durumunda, mühendislik kontrolleri, izleme, ölçme, iyileştirme ve yeniden yerleştirme gibi uygun koruma önlemlerinin alındığından emin oluyoruz.
sağ yeşil ok

ATIK YÖNETİMİ

MAT GRUP olarak temel hedefimizle bağlantılı olarak, birincil önceliğimiz atık üretiminin önlenmesi olacak şekilde entegre bir Atık Yönetimi yaklaşımı kullanıyoruz. Atık üretimini önleyemediğimiz durumlarda, atık hiyerarşisindeki adımları takip ederek diğer seçeneklerimizi seçiyoruz. Tüm faaliyetlerimizin etki değerlendirmeleri ışığında, “Atığı Kaynağında Azaltma” hedefi ile kurulan Atık Yönetim Planları geliştiriyor ve sonrasında, atıkları azaltmak ve etkilerini en aza indirmek amacı ile; Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür ilkelerini uyguluyoruz. Son olarak uygun metodolojiyi takip ederek atıklarımızın bertarafını sağlıyoruz. Plastik şişelerin kullanımını yasaklayarak ve plastik ürünleri alternatifleri ile değiştirerek plastik atık azaltma yolunda önemli adımlar atıyoruz.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM

Çevresel Yönetim Sistemimiz ISO 14001:2015 Çevresel Yönetim Sistemleri Standardı ile tam uyumludur. Son denetimlerin sonucu olarak, ISO 14001 Standardı’nın en güncel 2015 revizyonuna olan geçişimizi sağlamış bulunmaktayız.

ÇEVRESEL ACİL DURUM & KAZA YÖNETİMİ

Çevresel acil durum ve kazalara yönelik acil müdahalelerimizi hazırlıyor, planlıyor ve test ediyoruz. Çevresel kazaları, sebeplerini belirlemek ve bir daha asla yaşanmayacaklarından emin olabilmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu amaçla, büyüklüğü ne olursa olsun, tüm çevresel kazaları ayrıntılı olarak araştırıp raporluyoruz. Soruşturma süreci sonrasında, kazanılan dersler, şirketin tüm kademelerinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak adına proje yönetimi, yürütme grupları ve kurumsal yönetim ile paylaşılmaktadır.

sağ yeşil ok

ÇEVRESEL PERFORMANS İZLEME

Tüm operasyonlarımız için kilit performans göstergeleri belirliyor, gerçek performansımızı bu hedeflere göre ölçüyoruz. Hedefimiz ve gerçek performansımız arasında fark olduğu durumlarda, iyileştirme planları hazırlıyor ve uyguluyoruz. Çevresel performansımızı paydaşlara, ilgili taraflara ve kamuoyuna şeffaf olarak bildiriyoruz.

ÇEVRE DENETİMLERİ

İlgili gerekliliklere uyumumuzdan emin olmak adına tüm operasyonlarımızda düzenli olarak çevre denetimleri gerçekleştiriyoruz. Taşeron ve tedarikçi operasyonları da denetimlerimize dahil edilmektedir. Her bir taşeron ve tedarikçi için seçim sürecinde ve faaliyetlerin başlangıcında bir ön çevresel araştırma yapılmaktadır. Seçilen her tedarikçi için, takip eden işlemler sırasında kontrol denetimleri gerçekleştirilir. Çevresel performans, taşeron / tedarikçi performans değerlendirme sürecinde önemli bir kriterdir.

YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ

Sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak adına yönetim sistemimizi ve çevresel performansımızı yıllık olarak detaylı olarak gözden geçiriyor, iyileştirme alanlarını tespit ediyor ve uygun önlemleri zamanında alıyoruz.

Hayalimizdeki Çevre

Bazı Sürdürülebilir Amaçlarımız

EnglishTurkeyRussia